Ouderraad

De Ouderraad vormt namens de oudervereniging, het bestuur van de Oudervereniging. In de Oudervereniging zitten ouders van kinderen op de Sint Bavoschool. De Ouderraad wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) gekozen uit de leden van de Oudervereniging, voor een periode van drie jaar.

Doel en activiteiten van de Ouderraad

De Ouderraad  heeft als doel het contact tussen de school en de ouders te bevorderen. Dit doet zij door activiteiten te organiseren voor de kinderen van de Sint Bavoschool, en daarbij ook andere ouders actief te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan het Sinterklaas­- en Kerstfeest en de Avondvierdaagse. Verder helpt de Ouderraad het team van de school bij allerlei activiteiten, zoals het organiseren van thema-avonden rond een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld “financiële opvoeding”. Aan zo'n thema-avond werkt vaak ook een professional op dit gebied mee.

Ouderbijdrage

Naast het organiseren van activiteiten int de Ouderraad de vrijwillige Ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. De ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten die niet door de overheid bekostigd wordt, zoals het schoolreisje, de eindmusical van groep 8, culturele activiteiten en cadeautjes op 5 december. Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt de ouderbijdrage € 52,- per jaar, waarvan een deel bestemd is voor het schoolreisje.

Er zijn voor ouders/verzorgers die hier behoefte aan hebben diverse mogelijkheden om een tegemoetkoming te vragen voor bepaalde schoolkosten. Klik op één van de links voor meer informatie:

Schoolfonds

Daarnaast beheert de Ouderraad het Schoolfonds. Het Schoolfonds wordt gevormd door giften van ouders. Met dit geld kunnen materialen worden aangeschaft die niet uit de normale overheidsgelden worden betaald, bijvoorbeeld geluidsinstallaties, sportkleding voor schoolteams, brandveilige kerstbomen etc.

In de hal vindt u de foto's van de Ouderraad leden.

U kunt ook een berichtje sturen naar: oudervereniging@sintbavoschool.nl

 

Sluit je aan bij de Ouderraad 

Wil je meedenken over activiteiten om de schooltijd van de kinderen onvergetelijk te maken? Sluit je dan aan bij de Ouderraad. Dit hoeft niet veel tijd te kosten. Hoeveel tijd jij er aan besteed is helemaal aan jou. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar oudervereniging@sintbavoschool.nl

De ouderraad bestaat op dit moment uit 11 leden verdeeld over twee locaties:

  • Eemstraat: 5 ouders
  • Reviusstraat: 4 ouders

Onder de ouders zijn diverse functies verdeeld.

Neem ook een kijkje op ons YouTube kanaal en abonneer je voor leuke filmpjes over de Ouderraad. Ons YouTube kanaal benader je via de volgende link:
 https://www.youtube.com/channel/UCo_kBOGp-ah245THpCpzR6Q 

Vergaderdata

De nieuwe vergaderdata van de OR worden binnenkort gepubliceerd.
 

ALV

Aan het begin van ieder schooljaar vindt altijd een Algemene Ledenvergadering plaats. Hier zijn alle ouders welkom. Tijdens deze vergadering wordt de hoogte van de ouderbijdrage bepaald, worden leden gekozen en wordt de begroting goedgekeurd. 

De datum van de Algemene Ledenvergadering: 6 oktober 2022, start 19:45

Link voor online deelname:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWY0NDVhZDctYjhjNi00NDk3LWE2M2YtMzUzNmQ5ODA2OGRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226484d4b6-b413-4a55-a7ae-b880f2608681%22%2c%22Oid%22%3a%2238a132cf-4476-46f5-ae07-f81967dcbcbe%22%7d