Hoe gaan we met elkaar om

Je mag zijn wie je bent

Hoe gaan we met elkaar om op school

Uitgangspunt van de Sint Bavoschool is dat we op school een rol spelen in het aanleren van goed, sociaal gedrag aan de kinderen die bij ons op school zitten. Daarnaast willen we een bijdrage leveren aan de emotionele opvoeding van de kinderen. Als school zijn we hier actief mee bezig. De opvoedende rol van de school zien wij in het verlengde van die van de ouders. De basis van ons handelen wordt gevormd door de waarden en normen zoals die in de school worden gehanteerd.

De kinderen worden in hun sociaal emotionele ontwikkeling gevolgd. In de groepen 1 tot en met 8 gebeurt dit middels observaties en deze worden twee keer per jaar geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem.

Vanaf groep 5 vullen de kinderen een vragenlijst in over hun sociale en emotionele ontwikkeling. Dit gebeurt vanaf groep 5, omdat kinderen dan beter in staat zijn om te reflecteren op hun eigen gedrag en welbevinden. De bevindingen van de kinderen worden naast die van de leerkracht gelegd.

In de leerling- en groepsbesprekingen, die in totaal vier keer per jaar worden gehouden door de leerkracht met de Intern Begeleider, wordt gemonitord hoe het met de individuele kinderen en de groep gaat. Aan de hand van deze gesprekken wordt gekeken of het wenselijk is dat er interventies worden ingezet. Bij zorg rondom een leerling worden de ouders benaderd.