Kijk op onderwijs

Spelen, bewegen en leren met plezier

Kijk op onderwijs

Visie  

Op onze school ontwikkelen de leerlingen zich cognitief, sociaal en creatief. Onze leerkrachten hebben positieve en ambitieuze verwachtingen van onze leerlingen en vinden goede resultaten belangrijk. Op onze school worden de leerlingen voorbereid op de toekomst. Om nu in het klein en straks in het groot een actieve en positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze multiculturele samenleving, leren we de leerlingen respect te hebben voor elkaar en op een positieve wijze om te gaan met verschillen in uiterlijk, ras, religie, opvattingen, sekse en competenties. 

De kernwaarden –onze uitgangspunten- ondersteunen de missie. In de komende jaren zullen wij onszelf, bij alle keuzes die wij maken, afvragen of deze aansluiten bij onze missie en kernwaarden. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat wij, bij het aanschaffen van een  nieuwe methode, onszelf bevragen en onderzoeken of wij hiermee onze leerlingen voldoende uitdagen en of wij recht doen aan onze populatie. 

Belangrijke voorwaarde voor het leren van kinderen is dat leerkrachten een professionele leergemeenschap vormen en daarmee het goede voorbeeld laten zien. Het verbeteren van het leren en de resultaten daarvan is een collectieve verantwoordelijkheid. Ook ouders hebben hierin een rol. We gaan uit van een wederzijdse betrokkenheid tussen ouders en school zodat we gezamenlijk  optimale omstandigheden creëren voor de ontwikkeling van kinderen, thuis en op school. Daartoe gaan we met elkaar in gesprek en werken we zoveel mogelijk samen.