Medezeggenschapsraad

(MR)

Aan de Sint Bavoschool is een Medezeggenschapsraad verbonden. Dit is een officieel overlegorgaan (vastgelegd in de Wet op Medezeggenschap Onderwijs van ouders en leerkrachten.De belangrijkste taken van de MR zijn: Overleg met directie, leerkrachtgeleding en oudergeleding over de algemene gang van zaken ten behoeve van een goed functionerende school, waar kwaliteit van onderwijs wordt geboden en veiligheid gewaarborgd is voor leerkrachten en kinderen

Onderwerpen voor de MR zijn:

De onderwerpen van overleg op de diverse niveaus zijn: integraal personeelsbeleid, formatieplannen en plaatsingsbeleid, de organisatie van de school, de doelstelling en de onderwijskundige visie van de school.
De namen van de MR-leden zijn Fatima Faik en Dionne Emmelkamp.
Als u een mail wilt sturen dan kan dat naar dmr-revius@twijs.nl.